Algemene Voorwaarden van Cleverware Trading Services B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Peize aan de Groningerweg 3

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cleverware Trading Services B.V. (hierna te noemen: “Cleverware”) gedane offertes, met Cleverware gesloten overeenkomsten en de aan Cleverware verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Cleverware van toepassing indien Cleverware daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Cleverware uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Cleverware zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, opdrachten
2.1 Alle door of namens Cleverware gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Cleverware, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Opdrachten, die aan Cleverware worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Cleverware pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3 Ingeval overeenkomsten met Cleverware een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Cleverware vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht aan Cleverware is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Cleverware is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Cleverware en op de door Cleverware te stellen voorwaarden.

In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan Cleverware zijn geleden verlies en/of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Cleverware geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand is gekomen.

2.6 Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van Cleverware niet of onvoldoende tot resultaat geleid.

3. Levering, risico, aansprakelijkheid
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoort de levering van zaken tot de opdracht en derhalve zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken de door Cleverware aangegeven locatie hebben verlaten. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, ook indien het transport geschiedt door een door Cleverware aan te wijzen derde.

Indien franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

3.2 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Cleverware, tenzij door zijn schuld veroorzaakt; de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

3.3 In geval geen leveringstermijn is opgegeven of overeengekomen zal levering plaatsvinden binnen een door Cleverware te bepalen en in de omstandigheden van het geval redelijke termijn. Schriftelijk opgegeven of schriftelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. Niet-tijdige levering door Cleverware kan nimmer een reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst. Koper/opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van de door hem geleden of te lijden schade ten gevolge van niet-tijdige levering door Cleverware.

3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Cleverware. Nadien kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Cleverware aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd. Latere bezwaren behoeven door Cleverware niet in behandeling te worden genomen.

3.5 Het indienen van bezwaren bij Cleverware geeft nimmer recht betaling van de faktuur op te schorten.

4. Prijzen
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Cleverware, toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/opdrachtgever. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5. Eigendomsvoorbehoud
Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Cleverware tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Cleverware zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Cleverware volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/koper moet Cleverware daartoe de gelegenheid gegeven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

6. Betaling
6.1 Alle betalingen dienen in een wettig Nederlands betaalmiddel contant te geschieden op het tijdstip van levering van de zaken, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Cleverware wordt bevestigd; Cleverware behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborgsom en/of bankgarantie te verlangen.

6.2 Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd.

6.3 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Cleverware verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Cleverware zal zijn vereist.

6.4 Indien Cleverware overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan Cleverware vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste 250,00 Euro bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

6.5 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Cleverware verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.

6.6 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Cleverware gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

6.7 Onverminderd aan Cleverware verder toekomende rechten en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is koper/opdrachtgever vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop koper/opdrachtgever daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege over het faktuurbedrag een vertragingsrente aan Cleverware verschuldigd gelijk aan 2 % per maand.

Daarenboven komen, onverminderd aan Cleverware verder toekomende rechten, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met de handhaving van de rechten van Cleverware tegenover koper/opdrachtgever, voor rekening van koper/opdrachtgever. Tenzij Cleverware aannemelijk maakt dat deze op een hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buitengerechtelijke kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) vastgesteld op 20% van hetgeen afnemer aan leverancier verschuldigd is, met een minimum van 250 Euro.

6.8 De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Retentierecht
Als Cleverware zaken onder zich heeft van de koper/opdrachtgever heeft Cleverware het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/opdrachtgever aan Cleverware verschuldigd is.

8. Verplichtingen van koper/opdrachtgever
8.1 Koper/opdrachtgever is verplicht om aan Cleverware alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.

8.2 Koper/opdrachtgever is gehouden om Cleverware te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Cleverware.

9. Verplichtingen van uitvoering
9.1 Cleverware neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.

9.2 Indien een aan Cleverware verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Cleverware in het algemeen beperkt tot het navolgende:
*Cleverware zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen;
*indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Cleverware het desbetreffende factuurbedrag of het evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

9.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Cleverware (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën) waarvoor hij aansprakelijk geacht moet worden).

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle met Cleverware gesloten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Onderhavige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn oorspronkelijk in de Nederlandse taal gesteld. Deze Nederlandse tekst is, indien van een vertaalde versie gebruik gemaakt wordt, bij interpretatie-verschillen of onduidelijkheden doorslaggevend.

10.3 Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, behoudens ingeval het geschil door de Kantonrechter behoort te worden beslist.